Santander Group updated the new corporate identity of the former Banesto offices

The operation, in which the Santander Group acquired the whole of Banesto, culminated in December 2012. This entity already counted on 90 per cent of the capital since 1994.

In this case, the Santander Group decided to refresh the brand image in all the former offices of the absorbed entity, which required the services of Rótulos Mace.

Therefore, more than 600 of the former Banesto offices now bear, along with its trademark, the Santander Group logo that Rótulos Mace installed.

Rebranding began with studying former Banesto offices, one by one, to design the new image placement, following the guidelines issued by the new owner for the update. This task meant two weeks of hard work for the Rótulos Mace technical and design team.

Then, after the manufacturing process, which lasted for a month and a half, rebranding was undertaken simultaneously in only one weekend at 600 offices. Once again, Rótulos Mace could complete this task thanks to their technical and logistical capacity throughout the whole of Spain.

Updating the brand included signs, totems, banners, cash machines and posters in general, so that the Banesto image was not removed and long-term customers could recognize it, but the Santander trademark was added to become familiar with this new name.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

O grupo Santander actualizou a nova identidade corporativa das antigas oficinas de Banesto

En decembro de 2012 culminou a operación pola cal o grupo Santander se facía coa totalidade de Banesto, entidade da que xa contaba co 90 por cento do capital, dende o ano 1994.

Dadas as circunstancias, o grupo Santander decidiu actualizar a imaxe de marca en todas as antigas oficinas da entidade absorbida, encargándolle este traballo a Rótulos Mace.

Así, máis de 600 das antigas oficinas de Banesto locen agora, xunto á súa marca, o logotipo do Grupo Santander instalado por Rótulos Mace.

O rebranding iniciouse cun estudo, oficina por oficina, do antigo Banesto para deseñar a colocación da nova imaxe, seguindo as directrices ditadas polo novo propietario para levar a cabo a actualización. Esta tarefa significou dúas semanas de arduo traballo do equipo técnico e de deseño de Rótulos Mace.

Logo, tras o proceso de fabricación que se prolongou durante mes e medio, o rebranding levouse a cabo nun fin de semana nas 600 oficinas de forma simultánea. Unha vez máis, Rótulos Mace puido culminar esta tarefa grazas aos seus medios técnicos e á súa capacidade loxística en toda a península.

A actualización da marca incluíu rótulos, tótems, bandeirolas, caixeiros e cartelería en xeral, de modo que a imaxe de Banesto non foi suprimida para facela recoñecible aos clientes de toda a vida, pero engadíuselle a marca Santander para que poidan ir familiarizándose con esta nova denominación.